• Dasar Privasi

Dasar Privasi

Kami amat menghormati privasi anda dan mengetahui bahawa anda mungkin mempunyai kebimbangan mengenai privasi anda.Kami berharap melalui dasar privasi ini, kami dapat membantu anda memahami maklumat peribadi yang mungkin dikumpulkan oleh tapak web kami, cara ia digunakan, cara ia dilindungi dan hak serta pilihan anda tentang maklumat peribadi anda.Jika anda tidak dapat mencari jawapan yang anda cari dalam dasar privasi ini, sila tanya kami secara langsung.E-mel hubungan:info@huisongpharm.com

Maklumat Kemungkinan Dikumpul

Apabila anda secara sukarela memberikan kami maklumat peribadi, kami akan mengumpul maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut

Maklumat hubungan perniagaan/Profesional (cth nama syarikat, alamat e-mel, nombor telefon perniagaan, dsb.)

Maklumat hubungan peribadi (cth nama penuh, tarikh lahir, nombor telefon, alamat, alamat e-mel, dsb.)

Maklumat mengenai maklumat pengenalan rangkaian tetapan anda (cth alamat IP, masa akses, kuki, dsb.)

Akses status/kod status HTTP

Jumlah data yang dipindahkan

Akses laman web diminta

Maklumat Peribadi akan digunakan untuk/untuk:

• Membantu anda mengakses tapak web

• Pastikan laman web kami berfungsi dengan baik

• Menganalisis dan memahami penggunaan anda dengan lebih baik

• Memenuhi keperluan undang-undang mandatori

• Penyelidikan pasaran produk dan perkhidmatan

• Pasaran produk dan jualan

• Maklumat komunikasi produk, bertindak balas kepada permintaan

• Pembangunan produk

• Analisis statistik

• Pengurusan Operasi

Perkongsian Maklumat, Pemindahan dan Pendedahan Awam

1) Untuk mencapai tujuan yang diterangkan dalam dasar ini, kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan penerima berikut:

a.Syarikat Gabungan dan/atau cawangan kami

b.Setakat yang munasabah, kongsi dengan subkontraktor dan pembekal perkhidmatan yang diamanahkan oleh kami dan bertanggungjawab untuk memproses maklumat peribadi anda di bawah pengawasan kami, supaya mereka boleh melaksanakan fungsi mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang dibenarkan di atas

c.Kakitangan kerajaan (Cth: agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah dan agensi kawal selia)

2) Melainkan jika dipersetujui sebaliknya dalam polisi ini atau dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan, Huisong Pharmaceuticals tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda secara terbuka tanpa kebenaran anda yang jelas atau dengan cadangan anda.

Pemindahan Maklumat merentas sempadan

Maklumat yang anda berikan kepada kami melalui laman web ini boleh dipindahkan dan diakses di mana-mana negara atau wilayah di mana sekutu/cawangan atau pembekal perkhidmatan kami berada;dengan menggunakan laman web kami atau memberikan kami maklumat persetujuan (seperti yang dikehendaki oleh undang-undang), ini bermakna anda telah bersetuju untuk memindahkan maklumat tersebut kepada kami, tetapi di mana-mana sahaja data anda dipindahkan, diproses dan diakses, kami akan mengambil langkah untuk memastikan pemindahan data anda dijamin dengan betul, kami akan merahsiakan maklumat peribadi dan data anda, dengan tegas menghendaki pihak ketiga kami yang diberi kuasa untuk menyimpan dan memproses maklumat dan data peribadi anda secara sulit, supaya maklumat peribadi anda mematuhi keperluan yang berkenaan undang-undang dan peraturan dan tidak kurang daripada perlindungan dasar perlindungan maklumat ini.

Perlindungan dan Penyimpanan Maklumat

Kami akan mengambil langkah, pengurusan dan langkah perlindungan teknologi yang sesuai, termasuk penggunaan teknologi penyulitan maklumat standard industri untuk menyulitkan dan menyimpan maklumat anda, untuk melindungi kerahsiaan, integriti dan keselamatan maklumat yang kami kumpul dan kekalkan untuk mencegah kemalangan atau kehilangan, kecurian dan penyalahgunaan, serta akses tanpa kebenaran, pendedahan, pengubahan, pemusnahan atau sebarang jenis pengendalian haram yang lain.

Hak Anda

Selaras dengan undang-undang dan peraturan privasi data yang berkenaan, pada dasarnya anda mempunyai hak berikut

Hak untuk mengetahui tentang data anda yang kami simpan:

Hak untuk meminta pembetulan atau menyekat pemprosesan data anda:

Hak untuk meminta pemadaman data anda dalam keadaan berikut:

o Jika pemprosesan data anda kami melanggar undang-undang

o Jika kami mengumpul dan menggunakan data anda tanpa kebenaran anda

o Jika pemprosesan data anda melanggar perjanjian antara anda dan kami

o Jika kami tidak lagi dapat memberikan anda produk atau perkhidmatan

Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data anda kemudian pada bila-bila masa.Walau bagaimanapun, keputusan anda untuk menarik balik persetujuan anda tidak menjejaskan pengumpulan, penggunaan, pemprosesan dan penyimpanan data anda sebelum penarikan balik kebenaran anda.

Menurut undang-undang dan peraturan, kami tidak dapat membalas permintaan anda dalam keadaan berikut:

o Hal-hal keselamatan negara

o Keselamatan awam, kesihatan awam dan kepentingan awam yang utama

o Perkara penyiasatan jenayah, pendakwaan, dan perbicaraan

o Bukti bahawa anda menyalahgunakan hak anda

o Menjawab permintaan anda secara serius akan menjejaskan hak undang-undang anda dan hak individu atau organisasi lain

Jika anda perlu memadam, menarik balik maklumat anda, atau anda ingin mengadu atau melaporkan mengenai keselamatan maklumat anda, sila hubungi kami.E-mel hubungan:info@huisongpharm.com

Perubahan Dasar Privasi

• Kami mungkin mengemas kini atau mengubah suai Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa.Apabila kami membuat kemas kini atau perubahan, kami akan memaparkan penyata yang dikemas kini pada halaman ini untuk kemudahan anda.Melainkan kami memberi anda notis baharu dan/atau mendapatkan persetujuan anda, mengikut kesesuaian, kami akan sentiasa memproses maklumat peribadi anda mengikut dasar privasi yang berkuat kuasa pada masa pengumpulan.

• Kemas kini terakhir pada 10 Disember 2021

PERTANYAAN

Kongsi

  • sns05
  • sns06
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04